Prawo

ponad rok temu  07.02.2019, ~ Administrator   

Strona 1 z 3

Wiele warsztatów boryka się z niedoborem pracowników, co wynika z rozgrzanej do czerwoności sytuacji ekonomicznej i świetnej koniunktury. Wyniki ostatnich badań pokazują, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, powoduje to, że pozyskanie dobrego specjalisty stanowi nie lada wyzwanie. Potencjalnych pracowników z obywatelstwem innym niż polskie jest coraz więcej. Jednak pamiętać należy o innych zasadach i szczególnych regulacjach związanych z ich zatrudnieniem.

Jak wynika z ogólnodostępnych danych, z każdym dniem rośnie liczba cudzoziemców przebywających na terenie Polski gotowych podjąć pracę. Polska jest dla nich atrakcyjnym ekonomicznie kierunkiem. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców. Warto jednak pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności i mieć świadomość ciążących na pracodawcy obowiązków. Z zatrudnianiem cudzoziemców wiążą się dwie kwestie: legalność pobytu i zatrudnienia, co determinuje posiadanie przez niego uprawnienia do pobytu w Polsce i do wykonywania określonej pracy u danego pracodawcy.

Legalność zatrudnienia

Zamierzając zatrudnić cudzoziemca, należy zadbać o legalny tytuł do świadczenia przez niego pracy. Takimi dokumentami mogą być: zezwolenie na pracę, jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i na pracę, zezwolenie na pracę sezonową bądź oświadczenie wydawane przez starostę.

W przypadku zezwolenia na pracę ustawodawca przewiduje pięć rodzajów zezwoleń, w zależności od charakteru i miejsca świadczonej pracy. Co do zasady zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. Jeśli pracownik się sprawdził i chcemy kontynuować stosunek pracy, należy złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę. Jest to najbardziej powszechna droga do uzyskania podstawy legalizującej zatrudnienie.

Gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może on wystąpić o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Uzyskanie go uprawnia zarówno do pobytu, jak i podjęcia pracy na terytorium Polski, najczęściej na czas zawartej z pracodawcą umowy, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Niezbędne jest spełnienie przesłanek wymaganych zarówno do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, jak i zezwolenia na pracę.

Poza tradycyjną drogą wystąpienia przez pracodawcę o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w pewnych przypadkach możliwe jest świadczenie przez niego pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego przez powiatowy urząd pracy oświadczenia do ewidencji oświadczeń. „Procedura oświadczeniowa” pozwala obywatelom jednego z sześciu państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy – bez konieczności uzyskania zezwolenia. Cudzoziemiec może również wykonywać pracę na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, wydawanego przez właściwego starostę na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Ten rodzaj zezwolenia przeznaczony jest tylko do pracy w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. To oznacza, że – przynajmniej na razie, do czasu zmiany przepisów – serwisy samochodowe nie mogą korzystać z tej formy zatrudnienia cudzoziemców.

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 1
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony